ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມອບໃຫ້ ສປປ.ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເຖິງ 2015 - ອິດສະຫຼະ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມອບໃຫ້ ສປປ.ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເຖິງ 2015ສປປ.ລາວ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດຍັງອ່ອນນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000-2015 ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 28,894,90 ຕື້ກີບ (28 ພັນຕື້ກວ່າກີບ)

2015 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 4,545.80 ຕື້ກີບ
2014 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 5,169.55 ຕື້ກີບ
2013 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 4,912.72 ຕື້ກີບ
2012 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 4,564.65 ຕື້ກີບ
2011 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 3,708.80 ຕື້ກີບ
2010 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 3,562.00 ຕື້ກີບ
2009 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,143.17 ຕື້ກີບ
2008 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,269.17 ຕື້ກີບ
2007 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,093.97 ຕື້ກີບ
2006 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1,046.39 ຕື້ກີບ
2005 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 497.47 ຕື້ກີບ
2004 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 282.51 ຕື້ກີບ
2003 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 453.20 ຕື້ກີບ
2002 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 240.30 ຕື້ກີບ
2001 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 475.70 ຕື້ກີບ
2000 ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 475.30 ຕື້ກີບ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ

No comments

Powered by Blogger.