ຈຳນວນພົນລະເມືອງ 49 ຊົນເຜົ່າໃນລາວ ປີ 2015 - ອິດສະຫຼະ

ຈຳນວນພົນລະເມືອງ 49 ຊົນເຜົ່າໃນລາວ ປີ 2015


ສປປ.ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະກອບມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ປະມານ 53% ແມ່ນເປັນຊົນເຜົ່າລາວ ທີ່ຖືວ່າໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ແລະ ອັບດັບສາມແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ

1 ລາວ 3,427,665
2 ໄຕ 201,576
3 ຜູ້ໄທ 218,108
4 ລື້ 126,229
5 ຍວນ 27,779
6 ຢັ້ງ 5,843
7 ແຊກ 3,841
8 ໄທເໜືອ 14,148
9 ກຶມມຸ 708,412
10 ໄປຣ 28,732
11 ຊິງມູນ 9,874
12 ຜ້ອງ 30,696
13 ແທ່ນ 828
14 ເອີດູ 602
15 ບິດ 2,372
16 ລະເມດ 22,383
17 ສາມຕ່າວ 3,417
18 ກະຕາງ 144,255
19 ມະກອງ 163,285
20 ຕຣີ 37,446
21 ຢຣຸ 56,411
22 ຕຣຽງ 38,407
23 ຕະໂອ້ຍ 45,991
24 ແຢະ 11,452
25 ເບຣົາ 26,010
26 ກະຕູ 28,378
27 ຮາຣັກ 25,430
28 ໂອຍ 23,513
29 ກຣຽງ 16,807
30 ເຈັງ 8,688
31 ສະດາງ 898
32 ຊ່ວຍ 46,592
33 ຍະເຫີນ 8,976
34 ລະວີ 1,215
35 ປະໂກະ 22,640
36 ຂະເເມ 7,141
37 ຕຸ້ມ 3,632
38 ງວນ 886
39 ມ້ອຍ 789
40 ກຣີ 1,067
41 ມົ້ງ 595,028
42 ອິວມ້ຽນ 32,400
43 ອາຄາ 112,979
44 ພູນ້ອຍ 39,192
45 ລາຫູ 19,187
46 ສີລາ 3,151
47 ຮາຢີ່ 741
48 ໂລໂລ 2,203
49 ຫໍ້ 12,098
ອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ບອກ 77,297

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ ​IV ປີ 2015, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

No comments

Powered by Blogger.