ໂອກາດຂອງເດັກນ້ອຍພິການໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ ທີ່ອົງກອນ CRS ມອບໃຫ້ - ອິດສະຫຼະ

ໂອກາດຂອງເດັກນ້ອຍພິການໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ ທີ່ອົງກອນ CRS ມອບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການໃນຊົນນະບົດຂອງລາວຂອງອົງກອນ CRS ນອກຈາກນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງຄວາມພິການ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີທັດສະຄະຕິທາງລົບຕໍ່ຜູ້ພິການ.

No comments

Powered by Blogger.