ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ - ອິດສະຫຼະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽວຢ່າງໜັກດົນເຖິງ 5 ປີ, ເຖິງວ່າຈະມີໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ໄທຢ່າງຖືກກົດໝາຍກໍ່ຕາມ


No comments

Powered by Blogger.