ສາລະຄະດີ ສຸດຍອດການເດີນທາງທີ່ຍາວນານຂອງມະນຸດ - ອິດສະຫຼະ

ສາລະຄະດີ ສຸດຍອດການເດີນທາງທີ່ຍາວນານຂອງມະນຸດOur ancient human ancestors once lived only in Africa, in tiny bands of a few thousand hunter-gatherers. Then we moved out of our African cradle, spreading rapidly to every corner of the planet. How did we acquire the skills, technology and talent to thrive in every environment on earth? How did our prehistoric forebears cross the Sahara on foot, survive frigid ice ages, and sail to remote Pacific islands? “Great Human Odyssey” is a spectacular global journey following their footsteps out of Africa along a trail of fresh scientific clues. With unique glimpses of today’s Kalahari hunters, Siberian reindeer herders, and Polynesian navigators, we discover amazing skills that hint at how our ancestors survived and prospered long ago.


No comments

Powered by Blogger.