ລາຍຊື່ "ທະນາຄານທຸລະກິດ" ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລາວ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ - ອິດສະຫຼະ

ລາຍຊື່ "ທະນາຄານທຸລະກິດ" ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລາວ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວລາຍຊື່ "ທະນາຄານທຸລະກິດ" ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລາວ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດ - State - Owned Commercial Bank
1. ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POURLE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
www.bcel.com.la
(856-21) 213 200
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ,​ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2. ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LAO DEVELOPMENT BANK
www.ldblao.la
(856-21) 213 300-04
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3. ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
AGRICUL TURAL PROMOTION BANK
www.apb.com.la
(856-21) 713 060
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມທະນາຄານສະເພາະກິດ - Specialized Bank
4. ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ
NAYOBY BANK
www.nbblao.org
(856-21) 264 407-21
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ບ້ານໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທຶນ - Joint State Commercial Bank
5. ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ
LAO-VIET BANK CO,LTD
www.laovietbank.com.la
(856-21) 251 416
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

6. ທະນາຄານ ລາວ-ຝລັ່ງ ຈຳກັດ
Banque Franco-Lao Ltd
www.banquefrancolao.com
(856-21) 285 111
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

7. ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈໍາກັດ
Lao China Bank Co.,Ltd
www.laochinabank.com
(856-21) 418 888
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມທະນາຄານເອກະຊົນ - Private Bank
8. ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JOINT DEVELOPMENT BANK
www.jdbbank.com.la
(856-21) 213 531-6
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

9. ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ
PHONGSAVANH BANK LTD
www.phongsavanhbank.com
(856-21) 212 666
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

10. ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
ST BANK CO.,LTD
www.stbanklaos.com
(856-21) 241 559-62
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

11. ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
INDOCHINA BANK LTD
www.indochinabank.com
(856-21) 455 000
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ23 ສິງຫາ, ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

12. ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ
Booyoung Lao Bank Ltd
www.booyoungbank.com
(856-21) 454 500-2
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13. ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ
Lao Construction Bank Limited
www.lc-bank.com
(856-21) 285 555
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນກົດສະໂກ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

14. ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ
MARUHAN Japan Bank Lao Co.,ltd
www.maruhanjapanbanklao.com
(856-21) 266 000
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ - Subsidiary Bank
15. ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈໍາກັດ
ANZ BANK (LAO) LIMITED
www.anz.com
(856-21) 222 700-703
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

16. ທະນາຄານ ເອຊີລິດາລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA BANK LAO.,LTD
www.acledabank.com
(856-21) 264 994
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນວົງວຽນດົງປ່າລານ, ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

17. ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈໍາກັດ
International Commercial Bank Lao Ltd
www.icb-lao.com
(856-21) 250 388
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນຫັດສະດີ, ບ້ານຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

18. ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈໍາກັດ
RHB Bank Lao Limited
www.rhb.com.la
(865-21) 455 116-117
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

19. ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
KASIKORNTHAI BANK Limited
www.kasikornbank.com.la
(856-21) 410 885
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນບູຣິຈັນ, ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

20. ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕີ່ນ ລາວ ຈໍາກັດ
SAIGON THUONG TIN BANK LAO CO.,LTD
www.sacombank.com.vn
(856-21) 265 726
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

21. ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
VietinBank Lao limited
www.vietinbank.com.la
(856-21) 263 997
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

22. ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ
Canadia bank Lao CO.,LTD
www.canadiabank.com.kh
(856-21) 227 999
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

23. ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈໍາກັດ
Saigon-Hanoi Bank Lao Limited
www.shb.com.vn
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ - Foreign Commercial Bank Branch
24. ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bangkok Bank public co.,ltd Vientiane Branch
www.bangkokbank.com
(856-21) 213 560
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

25. ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
KRUNG THAI BANK LIMITED VIENTIANE BRANCH
www.ktb.co.th
(856-21) 213 480
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

26. ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
BANK OF AYUDHYA PCL., VIENTIANE BRANCH
www.krungsri.com
(856-21) 213 521
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

27. ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
TMB BNAK PUBLIC COMPANY LIMITED
www.tmbbank.com
(856-21) 216 486
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

28. ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
SIAM COMMERCE BANK LTD VIENTIANE BRANCH
www.scb.co.th
(856-21) 213 500
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

29. ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
PUBLIC BANK BERHAD
www.pbebank.com
(856-21) 223 394
ທີ່ຕັ້ງ: ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ບ້ານຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

30. ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ສີໄຄ
PUBLIC BANK LIMITED SIKHAI BRANCH
www.pbebank.com (856-21) 219 868
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ບ້ານວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

31. ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
Public Berhad Bank Ltd, Savannakhet Branch
www.pbebank.com
(856-41) 252 131
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານສຸນັນທາ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

32. ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
BANK OF AYUDHYA PCL., SAVANNAKHET BRANCH
www.krungsri.com
(856-41) 252 360
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານສຸນັນທາ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

33. ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
Military Commercial Joint Stock Bank - Lao Branch
www.mbbank.com.vn
(856-21) 990 901
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

34. ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ)
Industrial and Commercial Bank Of China Limited Vientiane Branch
http://vientiane.icbc.com.cn
(856-21) 258 888
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

35. ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈໍາກັດ ສາຂາປາກເຊ
Public Bank, Pakse Branch
www.pbebank.com
(856-31) 218 111
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ13 ໃຕ້, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ

36. ທະນາຄານ ເມແບັງ ສາຂາລາວ
Malayan Banking Berhad (Maybank) Lao Branch
www.maybank.com
(856-21) 263 100
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

37. ທະນາຄານ CIMB Thai ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-VIENTIANE BRANCH
www.cimbthai.com
(856-21) 255 355
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

38. ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Cathay United bank-Vientiane capital Branch
www.cathaybk.com.tw
(856-21) 255 688
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

39. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະເທດຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bank of China Limited, Vientiane branch
http://www.boc.cn/en
(856-21) 228 888
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານໜອງຈັນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

40. ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ແບັງ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
First Comercial Bank LTD, Vientiane Branch
www.firstbank.com.tw
(856-21) 415 318
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

41. ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
Bangkok Bank Pcl, Pakse Branch
www.bangkokbank.com
(856-31) 257 255
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ

42. ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດ້ວງ
Malayan Banking Berhad Nongduang Branch
www.maybank.com
(856-21) 258160 258161
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານໜອງດ້ວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

*ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບໃນເດືອນ ມີນາ 2016.

No comments

Powered by Blogger.