(ວິດີໂອ) ແບບນີ້ກໍ່ໂຫດເກີນໄປ ຖ້າຫຼິ້ນໜັກເກີນພໍດີ ຈາກດູດີ ອາດຈະກາຍເປັນຕາຢ້ານກໍ່ໄດ້ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ແບບນີ້ກໍ່ໂຫດເກີນໄປ ຖ້າຫຼິ້ນໜັກເກີນພໍດີ ຈາກດູດີ ອາດຈະກາຍເປັນຕາຢ້ານກໍ່ໄດ້(ວິດີໂອ) ແບບນີ້ກໍ່ໂຫດເກີນໄປ ຖ້າຫຼິ້ນໜັກເກີນພໍດີ ຈາກດູດີ ອາດຈະກາຍເປັນຕາຢ້ານກໍ່ໄດ້


No comments

Powered by Blogger.