ມາເບິ່ງຂໍ້ເສຍປຽບ ແລະ ໄດ້ປຽບຂອງຜູ້ຊາຍຫຸ່ນດີ ກັບ ຜູ້ຊາຍຫຸ່ນປົກກະຕິທົ່ວໆໄປ - ອິດສະຫຼະ

ມາເບິ່ງຂໍ້ເສຍປຽບ ແລະ ໄດ້ປຽບຂອງຜູ້ຊາຍຫຸ່ນດີ ກັບ ຜູ້ຊາຍຫຸ່ນປົກກະຕິທົ່ວໆໄປວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ມີການສຳຫຼວດວ່າ ຜູ້ຍິງຕ້ອງການໃຜກັນແທ້ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍຫຸ່ນດີ ກັບ ຜູ້ຊາຍຫຸ່ນປົກກະຕິທົ່ວໆໄປ (ອວບ) ໂດຍໄດ້ແບ່ງຖາມເປັນ 2 ຄຳຖາມ, ຄຳຖາມທີ 1 ຖາມວ່າເຈົ້າມັກອ້ອມກອດຂອງຜູ້ໃດ ຜົນປາກົດວ່າຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ມັກອ້ອມກອດຂອງຜູ້ຊາຍຫຸ່ມອວບ; ສ່ວນຄຳຖາມທີ່ 2 ຖາມວ່າຖ້າໃຫ້ໄປຄ້າງຄືນນຳຈະໄປກັບໃຜ ຜົນປາກົດວ່າຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄປນຳຜູ້ຊາຍທີ່ຫຸ່ນດີ. ສຸດທ້າຍນີ້ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຄົງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງດີວ່າຢາກເປັນຜູ້ຊະນະໃນຂໍ້ທີ 1 ຫຼື 2.


No comments

Powered by Blogger.