ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ ທີ່ເປັນຈຸດແຕກຫັກຂອງຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ຄວນສຶກສາ - ອິດສະຫຼະ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ ທີ່ເປັນຈຸດແຕກຫັກຂອງຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ຄວນສຶກສາກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກນີ້ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນກໍລະນີສຶກສານີ້ ເຊິ່ງມັນແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນການສືບທອດ ແລະ ການແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກຂອງຍາດພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍ ເຊິ່ງງມັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສາຍພົວພັນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຄູ່ກໍລໍນີ ແລະ ການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄອບຄົວ. ເນື່ອງຈາກວ່າຝ່າຍໜຶ່ງມີຈຸດປະສົບຂໍແບ່ງປັນທີ່ດິນ ເຊິ່ງແມ່ນມູນມໍລະດົກທີ່ຕົກທອດມາຈາກພໍ່ແມ່ເພື່ອຄອບຄອງຕາມພູດທີ່ຕົນຄວນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ວ່າອີກຝ່າຍໜຶ່ງພັດບໍ່ຍິນຍອມທີ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ ແລະ ຕ້ອງການຄອບຄອງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຍາດພີ່ນ້ອງ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຂອງຄອບຄົວຕ້ອງຖືກຕັດຂາດຈາກກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ ກັບກາຍເປັນສັດຕູ. ເຊິ່ງຄວາມເປັນມາຂອງເຫດການໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

No comments

Powered by Blogger.