ດຳລັດວ່າດ້ວຍ "ກອງທຶນທາງ" ທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການນຳຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ - ອິດສະຫຼະ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ "ກອງທຶນທາງ" ທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການນຳຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນທາງ ສະບັບເລກທີ 130/ລບ ເພື່ອເປັນລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາກອງທຶນທາງ ເພື່ອລະດົມ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ສະສົມທຶນ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ມີທຶນພຽງພໍ ແລະ ຍືນຍົງເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບູລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງທາງຫຼວງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທາງຫຼວງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງທຶນທາງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: "ກທທ" ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອສະສົມທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽງການບູລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ຟື້ນຟູ, ກໍ່້ສາງທາງຫຼວງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທາງຫຼວງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນ ມີຄວາມສະດວກປອດໄພ ແລະະ ໂລ່ງລ່ຽນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງດຳລັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
No comments

Powered by Blogger.