ລັດຖະບານ ອອກດຳລັດ ກຳນົດເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ - ອິດສະຫຼະ

ລັດຖະບານ ອອກດຳລັດ ກຳນົດເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດລັດຖະບານ ໄດ້ອອກດຳເລັດເລກທີ 385/ລບ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2017 ວ່າດ້ວຍ ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແນ່ໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບຂອງລັດຖະບານ.

ເງິນເບ້ຍລ້ຽງສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ແມ່ນເງິນສຳລັບຄ່າເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ, ຄ່າອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ທີ່ຈຳເປັນໃນການຮຽນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຕ່າງໆຕາມເອກະສານຂ້າງລຸ່ມນີ້:No comments

Powered by Blogger.