ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ 10 ປີຄືນຫຼັງ - ອິດສະຫຼະ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ 10 ປີຄືນຫຼັງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນ 10ປີ ຄືນຫຼັງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະຖານະຂາດດຸນສະເໝີມາຍ້ອນລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແມ່ນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຖ້າທຽບໃສ່ 10 ຜ່ານມາ ແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງລາຍຮັບຫຼັກໆຂອງລັດຖະບານແມ່ນມາຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສ່ວນລາຍຈ່າຍຫຼັກໆແມ່ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດ

ປີ 2015 ມີລາຍຮັບ 22,719.70 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 27,508.84 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 4,789.22 ຕື້ກີບ
ປີ 2014 ມີລາຍຮັບ 22,356.08 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 26,417.75 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 4,115.68 ຕື້ກີບ
ປີ 2013 ມີລາຍຮັບ 19,587.00 ຕື້ກີບ;​ ລາຍຈ່າຍ 24,665.06 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 5,078.06 ຕື້ກີບ
ປີ 2012 ມີລາຍຮັບ 16,992.40 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 18,021.03 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,028.63 ຕື້ກີບ
ປີ 2011 ມີລາຍຮັບ 13,890.07 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 15,102.90 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,212.84 ຕື້ກີບ
ປີ 2010 ມີລາຍຮັບ 12,100.37 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 13,342.41 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,242.04 ຕື້ກີບ
ປີ 2009 ມີລາຍຮັບ 8,173.60 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 9,761.56 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,587.96 ຕື້ກີບ
ປີ 2008 ມີລາຍຮັບ 7,708.31 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 9,065.65 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,357.34 ຕື້ກີບ
ປີ 2007 ມີລາຍຮັບ 6,434.94 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 7,631.52 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,064.99 ຕື້ກີບ
ປີ 2006 ມີລາຍຮັບ 5,312.92 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 6,579.47 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,267.11 ຕື້ກີບ
ປີ 2005 ມີລາຍຮັບ 3,884.92 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 5,323.00 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ 1,438.08 ຕື້ກີບ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ; ອ້າງອີງ: ກະຊວງການເງິນ

No comments

Powered by Blogger.