ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່ກວ່າ ໄຊຊະນະ - ອິດສະຫຼະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່ກວ່າ ໄຊຊະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່ກວ່າ ໄຊຊະນະ


No comments

Powered by Blogger.