ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນ - ອິດສະຫຼະ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຂອງຕົນ


No comments

Powered by Blogger.