(ວິດີໂອ) ເມື່ອສອງອ້າຍນ້ອງຄູ່ນີ້ສະແດງ ໃນເວທີ America's Got Talent 2017 ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫວາດສຽວໄປຕາມໆກັນ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ເມື່ອສອງອ້າຍນ້ອງຄູ່ນີ້ສະແດງ ໃນເວທີ America's Got Talent 2017 ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫວາດສຽວໄປຕາມໆກັນ


(ວິດີໂອ) ເມື່ອສອງອ້າຍນ້ອງຄູ່ນີ້ສະແດງ ໃນເວທີ America's Got Talent 2017 ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫວາດສຽວໄປຕາມໆກັນ


No comments

Powered by Blogger.