(ວິດີໂອ) ນອກຈາກຄວາມສາມາດແລ້ວ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າ "ຕາຍ" ຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ແບບນີ້ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ນອກຈາກຄວາມສາມາດແລ້ວ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າ "ຕາຍ" ຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ແບບນີ້(ວິດີໂອ) ນອກຈາກຄວາມສາມາດແລ້ວ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າ "ຕາຍ" ຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ແບບນີ້


No comments

Powered by Blogger.