(ວິດີໂອ) SCB ຕີແຜ່ຊີວິດສາວໄຮໂຊໃນ IG ໃຊ້ຊີວິດແບບນາງຟ້າ ແຕ່ເບື້ອງຫຼັງຄື ຢາຈົກ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) SCB ຕີແຜ່ຊີວິດສາວໄຮໂຊໃນ IG ໃຊ້ຊີວິດແບບນາງຟ້າ ແຕ່ເບື້ອງຫຼັງຄື ຢາຈົກພາຍໃຕ້ພາບຊີວິດທີ່ສວຍຫຼູ ທີ່ທຸກຄົນອິດສາໃນຄວາມສົມບູນແບບ ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດມີດ້ານມືດທີ່ປິດບັງໄວ້


No comments

Powered by Blogger.