(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງການປ່ອຍພາຫະນະທາງການທະຫານຈາກອາກາດລົງສູ່ພາກພື້ນດິນ ຂອງກອງທັບ ສ.ອາເມຣິກາ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງການປ່ອຍພາຫະນະທາງການທະຫານຈາກອາກາດລົງສູ່ພາກພື້ນດິນ ຂອງກອງທັບ ສ.ອາເມຣິກາພາໄປເບິ່ງການປ່ອຍຍານພາຫະນະທາງການທະຫານ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຈາກຍົນ C-17 ທີ່ບິນຢູ່ເທິງອາກາດລົງສູ່ພາກພື້ນດິນ.


No comments

Powered by Blogger.