ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 - ອິດສະຫຼະ

ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017ປະທານປະເທດ ໄດ້ອອກລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ເລກທີ 001/ປປທ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຍວກັບການກຳນົດຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີເພື່ອຄຸ້ມຄອງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ໃນເດິນແດນຂອງ ສປປ.ລາວ ລ້ວນແຕ່ມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ ຕ້ອງມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຢ່າງລວມສູນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.


No comments

Powered by Blogger.