ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ - ອິດສະຫຼະ

ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ມີອິດທິພົນຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວ ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນ

No comments

Powered by Blogger.