(ວິດີໂອ) ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ "ປີກະຈູ" ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ 48 cm - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ "ປີກະຈູ" ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ 48 cm(ວິດີໂອ) ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ "ປີກະຈູ" ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ 48 cm


No comments

Powered by Blogger.