ລັດຖະບານວາງ 15 ແນວທາງ ໃນການເກັບລາຍຮັບ ປີ 2018 ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ - ອິດສະຫຼະ

ລັດຖະບານວາງ 15 ແນວທາງ ໃນການເກັບລາຍຮັບ ປີ 2018 ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຕົວເລກລາຍຮັບທັງໝົດ 25,452 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32,809 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງການເງິນໄດ້ວາງ 15 ມາດຕະການໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2018 ດັ່ງນີ້:

1. ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາອົບຮົບການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຍຸດທະສາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັນຍາບັນຂອງບັນດາພະນັກງານຂະແໜງການເງິນທຸກຂັ້ນ.

2. ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

3. ດ້ານນິຕິກຳຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ທົບທວນນະໂຍບາຍ, ອັດຕາພາສີ-ອາກອນ, ລວມທັງກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນບັນດານິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງການອື່ນໆທັງໃນຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຢັດມັດທະຍັດ.

4. ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 40/ນຍ

5. ປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ

6. ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

7. ປັບປຸງກົນໄກການຊຳລະສະສາງງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວເຊັ່ນ: ຊຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີຄວາມຮັດກຸມ.

8. ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນບຳນານ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.

10. ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຫັນເປັນທັນສະໄໝທັງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນການ.

11. ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດ ລວມທັງໜີ້ສິນຂອງລັດວິສາຫະກິດຢ່າງຮັດກຸມ, ສັງລວມໜີ້ສິນສາທາລະນະໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນຢ່າງລວມສູນຕາມກົດໝາຍກຳນົດ, ໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.

12. ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ.

13. ປັບປຸງທຸກບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການເງິນ.

14. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາແນະນຳການຈັດວາງລະບົບບັນຊີຄູ່, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ.

15. ເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາຕະຫຼາດພັນທະບັດລັດຖະບານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ.

ເຊິ່ງຈາກແຜນການໃນປີ 2018 ທີ່ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທັງໝົດໄວ້ປະມານ 32,809 ຕື້ກີບນັ້ນ ປະກອບມີພູດສູນກາງ 23,832 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພູດທ້ອງຖິ່ນ 8,977.01 ຕື້ກີບ ແລະ ຈາກແຜນລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈຳນວນ 25,452 ຕື້ກີບ ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດດຸນງົບປະມານຕາມແຜນທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນປະມານ 7,357 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 4.92% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ມີມູນຄ່າທັງໝົດດ 149,471 ຕື້ກີບ.

No comments

Powered by Blogger.